Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

ویزا برابر زمان سفر صادر خواهد شد .

۱٫ پاسپورت (با اعتبار حداقل ۶ ماه از زمان سفر)
۲٫ اصل شناسنامه
۳٫ اصل کارت ملی
۴٫ یک قطعه عکس ۴*۶ رنگی جدید زمینه کاملاسفید تمام رخ (گوش ها مشخص باشد)
۵٫ امضا قرارداد و تسویه حساب وجه