جاذبه ضربدر چهار

سانتریفیوژهای تحقیقاتی فضایی برای سنجش میزان توان فضانوردان در برابر نیروی جاذبه در سیارات و فشار های استفاده می شود. فشاری که به فضانوردان وارد می شود از  لحظه پرتاب تا زمانی که در فضا در حال قدم زدن هستند متفاوت است. برای سنجیدن میزان آمادگی بدن فضانوردان و همینطور تمرین های بدنی از این دستگاه ها استفاده می شود.

در این مرکز2 سانتریفیوژ Centrfuge CF-18 و Centrifuge CF-7 وجود دارد. شما می توانید تا چهار برابر جاذبه زمین را در این سانتریفیوژها تجربه کنید.